Algemene voorwaarden

Algemene verkoop – en Leveringsvoorwaarden Toba specialiteiten B.V.

Toba specialiteiten B.V, Dorpstraat 114a, Veldhoven, 5504 HL,

K.v.K: 17054257

B.T.W nummer: NL066302778B01

Artikel 1. – Algemeen

a. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten waarbij wij ons tot verkoop en/of tot levering en/of tot het verrichten van diensten verplichten. Onze wederpartij bij deze transacties wordt hierna aangeduid als “koper”.

b. In geval in de aanvaarding van een order door koper verwezen wordt naar algemene voorwaarden van koper, dan komt aan die voorwaarden geen werking toe, zelfs indien daarbij de toepasselijkheid van onze voorwaarden van de hand wordt verwezen

Artikel 2. – Aanbieding

Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door ons verstrekte gegevens, zoals met betrekking tot gewicht, afwerking, kleur, kwaliteit etc., zullen slechts bij benadering kunnen gelden. Bestellingen genoteerd door vertegenwoordigers en/of agenten binden ons slechts indien wij die schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 3. – Prijzen

a. De prijzen zijn netto in euro’s, exclusief B.T.W., “af magazijn”, behalve waar het leveringen binnen Nederland betreft, welke leveringen, tenzij anders overeengekomen, steeds franco geschieden.

b. In afwijking van het onder a. gestelde zal bij orders met een netto goederenwaarde van minder dan € 125,- steeds af magazijn worden geleverd en zullen tevens behandelingskosten en administratiekosten in rekening worden gebracht.

c. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen; mochten wij daartoe binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst overgaan, dan is koper gerechtigd de desbetreffende overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. – Leveringen en levertijd

a. Leveringen geschieden uit voorraad, tenzij het bestelde artikel tijdelijk niet voorradig is. Niet voorradige artikelen worden door ons in nota genomen en zo spoedig mogelijk nagezonden. Indien naleveringen niet zijn toegestaan, dient koper zulks bij zijn bestelling te vermelden.

b. De overeengekomen datum van levering is een streefdatum. Wij zullen het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of voor deze datum te realiseren. Zodra wij kennis dragen van feiten of omstandigheden die realisering van de levering op of voor de streefdatum onmogelijk maken, geven wij hiervan schriftelijk kennis aan koper onder opgave van de verwachte nieuwe leveringsdatum. Indien die nieuwe datum is bepaald op meer dan een maand na de oorspronkelijke leveringsdatum is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot schadevergoeding kunnen worden gehouden. Wij zijn gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren.

c. Wij zijn gerechtigd onze leveringen op te schorten in geval koper in tijdige betalingen van een eerdere levering in gebreke is, en wel tot het tijdstip dat koper al het aan ons verschuldigde volledig zal hebben voldaan.

Artikel 5. – Overmacht

a. In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.

b. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige zaken van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

Artikel 6. – Reclames

a. Reclames terzake van gebreken aan geleverde zaken dienen, als het gekoelde producten betreft, binnen twee dagen na levering en voor overige zaken binnen acht dagen nadat de zaken de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. b. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoord zullen wij, – mits en nadat de zaken waarover is gereclameerd in de originele verpakking franco aan ons zijn geretourneerd – te onze keuze, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen zaken crediteren.

c. In afwijking van de onder a. en b. gestelde; – worden reclames inzake niet op de factuur/vrachtbrief aangetekende gebreken/tekorten bij (af)levering geconstateerd konden worden, niet in behandeling genomen; – geven geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat en/of finish nimmer recht op reclame.

Artikel 7. – Aansprakelijkheid

 a. Voor gebreken aan door ons geleverde zaken is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het hiervoor onder 6 sub a. t/m c gestelde; voor bedrijfs – of andere schade door koper geleden als gevolg van rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van enig gebrek van ons product zijn wij nimmer – behalve in geval van opzet of grove schuld – aansprakelijk.

b. Wij zullen jegens onze koper – in de gevallen dat deze, bv. doordat hij zich als producent presenteert, als “producent” in de zin van art. 6: 187 Boek B.W. kan worden beschouwd – nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan mensen of zaken als gevolg van enig gebrek in ons product; het verhaalrecht van koper wordt deswege uitdrukkelijk uitgesloten.

c. Koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken – die uit hoofde van product aansprakelijkheid daaronder begrepen – die jegens ons mochten worden ingesteld als direct en indirect gevolg van een vordering van derden op ons terzake van schade waarvoor de aansprakelijk jegens koper in deze voorwaarden is uitgesloten.

d. Elk recht van koper om ons in vrijwaring aan te spreken uit hoofde van tegen koper ingestelde aanspraken is uitgesloten.

Artikel 8. – Betaling

a. Tenzij op de factuur anders vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking met betalingsverplichtingen van ons jegens koper uit anderen hoofde is nimmer toegestaan.

c. Bij nalatigheid in de betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van het aan hoofdsom en rente verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 160,- ; deze kosten zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering ter incasso uit handen hebben gegeven.

d. Betalingen van koper zullen strekken vooreerst ter afdoening van verschuldigde kosten, vervolgens van verschuldigde rente en tenslotte van openstaande facturen, te beginnen met die welke het langst uitstaan.

 Artikel 9. – Zekerheid

a. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door koper van diens verplichtingen, is deze verplichting op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als tekortkoming in de nakoming worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding ten minste gelijk aan het bedrag dat koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.

b. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen betreffende de tegenprestaties voor door ons aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zijn betaald. In geval de koper jegens ons enige verplichting uit overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 10. – Geschillen

a. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

b. In gevallen van geschillen is in eerste instantie de rechter van de plaats van onze vestiging bij aansluiting bevoegd daarover te oordelen. Tenzij wij ons jegens koper schriftelijk op dit beding hebben beroepen, is koper gedurende een maand daarna bevoegd om voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Cookiebeleid voor toba-specialiteiten.nl

Dit is het Cookiebeleid voor toba-specialiteiten.nl, toegankelijk via https://toba-specialiteiten.nl/

Wat zijn cookies

Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites, maakt deze site gebruik van cookies, dit zijn kleine bestandjes die naar uw computer worden gedownload om uw ervaring te verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie ze verzamelen, hoe we deze gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de site downgraden of ‘breken’.

Voor meer algemene informatie over cookies, lees “Wat zijn cookies” . Informatie over cookies uit dit Cookiebeleid is afkomstig van de Privacy Policy Generator .

Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen standaardopties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Het wordt aanbevolen dat u alle cookies laat staan als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, voor het geval ze worden gebruikt om een dienst te leveren die u gebruikt.

Cookies uitschakelen

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen (raadpleeg de Help van uw browser voor meer informatie). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies gevolgen heeft voor de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt. Het uitschakelen van cookies zal meestal resulteren in het uitschakelen van bepaalde functies en kenmerken van deze site. Daarom wordt aanbevolen dat u cookies niet uitschakelt. Dit cookiebeleid is gemaakt met behulp van de cookiebeleidgenerator van CookiePolicyGenerator.com .

De cookies die we plaatsen

 • Accountgerelateerde cookiesAls u een account bij ons aanmaakt, gebruiken we cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en de algemene administratie. Deze cookies worden meestal verwijderd wanneer u zich afmeldt, maar in sommige gevallen kunnen ze achteraf blijven staan om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u uitlogt.
 • Login gerelateerde cookiesWe gebruiken cookies wanneer u bent ingelogd, zodat we dit feit kunnen onthouden. Dit voorkomt dat u elke keer dat u een nieuwe pagina bezoekt, opnieuw moet inloggen. Deze cookies worden doorgaans verwijderd of gewist wanneer u zich afmeldt om ervoor te zorgen dat u alleen toegang hebt tot beperkte functies en gebieden wanneer u bent aangemeld.
 • E-mail nieuwsbrieven gerelateerde cookiesDeze site biedt abonnementsdiensten voor nieuwsbrieven of e-mail aan en cookies kunnen worden gebruikt om te onthouden of u al bent geregistreerd en of bepaalde meldingen moeten worden weergegeven die mogelijk alleen geldig zijn voor aangemelde / afgemelde gebruikers.
 • Bestellingen die gerelateerde cookies verwerkenDeze site biedt e-commerce of betalingsfaciliteiten en sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw bestelling tussen pagina’s wordt onthouden, zodat we deze correct kunnen verwerken.
 • Enquêtes gerelateerde cookiesVan tijd tot tijd bieden we gebruikersenquêtes en vragenlijsten aan om u interessante inzichten en handige tools te bieden of om onze gebruikersbasis beter te begrijpen. Deze enquêtes kunnen cookies gebruiken om te onthouden wie al aan een enquête heeft deelgenomen of om u nauwkeurige resultaten te bieden nadat u van pagina bent veranderd.
 • Vormt gerelateerde cookiesWanneer u gegevens indient via een formulier zoals die op contactpagina’s of commentaarformulieren, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.
 • Cookies voor sitevoorkeurenOm u een geweldige ervaring op deze site te bieden, bieden we de functionaliteit om uw voorkeuren in te stellen voor hoe deze site werkt wanneer u deze gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten we cookies instellen zodat deze informatie kan worden opgeroepen wanneer u interactie heeft met een pagina die wordt beïnvloed door uw voorkeuren.

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

 • Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest verspreide en vertrouwde analyseoplossingen op internet om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en manieren waarop we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoelang u op de site doorbrengt en de pagina’s die u bezoekt, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren.Zie de officiële Google Analytics-pagina voor meer informatie over Google Analytics-cookies.
 • Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de site wordt geleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies testen, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring krijgt terwijl u op de site bent, terwijl we ervoor zorgen dat we begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.
 • We gebruiken advertenties om de kosten van het beheer van deze site te compenseren en om verdere ontwikkeling te financieren. De gedragsadvertentiecookies die door deze site worden gebruikt, zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we u waar mogelijk de meest relevante advertenties aanbieden door uw interesses anoniem te volgen en soortgelijke dingen te presenteren die mogelijk interessant zijn.
 • Verschillende partners adverteren namens ons en met trackingcookies van gelieerde ondernemingen kunnen we eenvoudig zien of onze klanten naar de site zijn gekomen via een van onze partnersites, zodat we ze op de juiste manier kunnen crediteren en waar van toepassing onze gelieerde partners toestaan om eventuele bonussen te bieden. bieden u voor het doen van een aankoop.
 • We gebruiken op deze site ook social media buttons en / of plug-ins waarmee je op verschillende manieren verbinding kunt maken met je sociale netwerk. Om deze te laten werken, zijn de volgende sociale-mediasites inclusief; {Vermeld de sociale netwerken waarvan u de functies op uw site hebt geïntegreerd?: 12}, plaatsen cookies via onze site die kunnen worden gebruikt om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die ze bewaren voor verschillende doeleinden die worden beschreven in hun respectieve privacy beleid.

Meer informatie

Hopelijk heeft dat dingen voor je verduidelijkt en zoals eerder vermeld, is het, als er iets is waarvan je niet zeker weet of je het nodig hebt of niet, meestal veiliger om cookies ingeschakeld te laten voor het geval het interageert met een van de functies die je op onze site gebruikt.

Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via een van onze favoriete contactmethoden:

 • E-mail: info@toba-specialiteiten.nl