Algemene voorwaarden

Algemene verkoop – en Leveringsvoorwaarden Toba specialiteiten B.V.

Toba specialiteiten B.V, Dorpstraat 114a, Veldhoven, 5504 HL,

K.v.K: 17054257

B.T.W nummer: NL066302778B01

Artikel 1. – Algemeen

a. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten waarbij wij ons tot verkoop en/of tot levering en/of tot het verrichten van diensten verplichten. Onze wederpartij bij deze transacties wordt hierna aangeduid als “koper”.

b. In geval in de aanvaarding van een order door koper verwezen wordt naar algemene voorwaarden van koper, dan komt aan die voorwaarden geen werking toe, zelfs indien daarbij de toepasselijkheid van onze voorwaarden van de hand wordt verwezen

Artikel 2. – Aanbieding

Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door ons verstrekte gegevens, zoals met betrekking tot gewicht, afwerking, kleur, kwaliteit etc., zullen slechts bij benadering kunnen gelden. Bestellingen genoteerd door vertegenwoordigers en/of agenten binden ons slechts indien wij die schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 3. – Prijzen

a. De prijzen zijn netto in euro’s, exclusief B.T.W., “af magazijn”, behalve waar het leveringen binnen Nederland betreft, welke leveringen, tenzij anders overeengekomen, steeds franco geschieden.

b. In afwijking van het onder a. gestelde zal bij orders met een netto goederenwaarde van minder dan € 125,- steeds af magazijn worden geleverd en zullen tevens behandelingskosten en administratiekosten in rekening worden gebracht.

c. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen; mochten wij daartoe binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst overgaan, dan is koper gerechtigd de desbetreffende overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. – Leveringen en levertijd

a. Leveringen geschieden uit voorraad, tenzij het bestelde artikel tijdelijk niet voorradig is. Niet voorradige artikelen worden door ons in nota genomen en zo spoedig mogelijk nagezonden. Indien naleveringen niet zijn toegestaan, dient koper zulks bij zijn bestelling te vermelden.

b. De overeengekomen datum van levering is een streefdatum. Wij zullen het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of voor deze datum te realiseren. Zodra wij kennis dragen van feiten of omstandigheden die realisering van de levering op of voor de streefdatum onmogelijk maken, geven wij hiervan schriftelijk kennis aan koper onder opgave van de verwachte nieuwe leveringsdatum. Indien die nieuwe datum is bepaald op meer dan een maand na de oorspronkelijke leveringsdatum is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot schadevergoeding kunnen worden gehouden. Wij zijn gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren.

c. Wij zijn gerechtigd onze leveringen op te schorten in geval koper in tijdige betalingen van een eerdere levering in gebreke is, en wel tot het tijdstip dat koper al het aan ons verschuldigde volledig zal hebben voldaan.

Artikel 5. – Overmacht

a. In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.

b. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige zaken van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

Artikel 6. – Reclames

a. Reclames terzake van gebreken aan geleverde zaken dienen, als het gekoelde producten betreft, binnen twee dagen na levering en voor overige zaken binnen acht dagen nadat de zaken de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. b. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoord zullen wij, – mits en nadat de zaken waarover is gereclameerd in de originele verpakking franco aan ons zijn geretourneerd – te onze keuze, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen zaken crediteren.

c. In afwijking van de onder a. en b. gestelde; – worden reclames inzake niet op de factuur/vrachtbrief aangetekende gebreken/tekorten bij (af)levering geconstateerd konden worden, niet in behandeling genomen; – geven geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat en/of finish nimmer recht op reclame.

Artikel 7. – Aansprakelijkheid

 a. Voor gebreken aan door ons geleverde zaken is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het hiervoor onder 6 sub a. t/m c gestelde; voor bedrijfs – of andere schade door koper geleden als gevolg van rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van enig gebrek van ons product zijn wij nimmer – behalve in geval van opzet of grove schuld – aansprakelijk.

b. Wij zullen jegens onze koper – in de gevallen dat deze, bv. doordat hij zich als producent presenteert, als “producent” in de zin van art. 6: 187 Boek B.W. kan worden beschouwd – nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan mensen of zaken als gevolg van enig gebrek in ons product; het verhaalrecht van koper wordt deswege uitdrukkelijk uitgesloten.

c. Koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken – die uit hoofde van product aansprakelijkheid daaronder begrepen – die jegens ons mochten worden ingesteld als direct en indirect gevolg van een vordering van derden op ons terzake van schade waarvoor de aansprakelijk jegens koper in deze voorwaarden is uitgesloten.

d. Elk recht van koper om ons in vrijwaring aan te spreken uit hoofde van tegen koper ingestelde aanspraken is uitgesloten.

Artikel 8. – Betaling

a. Tenzij op de factuur anders vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking met betalingsverplichtingen van ons jegens koper uit anderen hoofde is nimmer toegestaan.

c. Bij nalatigheid in de betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van het aan hoofdsom en rente verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 160,- ; deze kosten zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering ter incasso uit handen hebben gegeven.

d. Betalingen van koper zullen strekken vooreerst ter afdoening van verschuldigde kosten, vervolgens van verschuldigde rente en tenslotte van openstaande facturen, te beginnen met die welke het langst uitstaan.

 Artikel 9. – Zekerheid

a. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door koper van diens verplichtingen, is deze verplichting op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als tekortkoming in de nakoming worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding ten minste gelijk aan het bedrag dat koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.

b. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen betreffende de tegenprestaties voor door ons aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zijn betaald. In geval de koper jegens ons enige verplichting uit overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 10. – Geschillen

a. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

b. In gevallen van geschillen is in eerste instantie de rechter van de plaats van onze vestiging bij aansluiting bevoegd daarover te oordelen. Tenzij wij ons jegens koper schriftelijk op dit beding hebben beroepen, is koper gedurende een maand daarna bevoegd om voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.